Effectief leesstrategie-onderwijs

Verder lezen

Meer weten over de huidige leesvaardigheid van leerlingen, leesstrategieën en didactiek? In de onderstaande lijst vindt u relevante publicaties:


Bergh, H. van den (2009). Gemiddelden en varianties, het onderschatte belang van varianties geïllustreerd aan de hand van een studie naar het effect van leesstrategieën. Levende Talen Tijdschrift, 10(3), 3-11.

Bimmel, P. (2001). Effects of reading strategy instruction in secondary education: A review of intervention studies. L1-Educational Studies in Language and literature1(3), 273-298.

Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning3(3), 231-264.  

Evers-Vermeul, J. & H. van den Bergh (2009). Schrijf voor de lezer. Over effecten van lezersgericht (her)schrijven op de kwaliteit van instructieve teksten. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 14-23.  

Evers-Vermeul, J., Graaff, H.C.J. de, Schaap, H., & Silfhout, G. van (2014). Verzamelde werken van “Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk”. Utrecht: Universiteit Utrecht.  

Evers-Vermeul, J., & Hoeven, J. van der (2015). Tekststructuur en tekstcomplexiteit in een doorgaande leeslijn. In D. Schram (Ed.),  Hoe maakbaar is de lezer? De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief (pp.79-95). Delft: Eburon.  

Fisher, D. & N. Frey (2008). Better learning through structured teaching: A framework for the gradual release of responsibility. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Hoeven, J. van der & Meijer, J. (2012). Weten leraren wat leerlingen weten? Didactief, 42(5), 48-49.

Jolles, J., Boersma, I.E., Mol, S.E., & Martens, R. (2013). Ik ben (g)een goede lezer. Didactief, 42(7), 4-5.  

Keehnen, T., Braaksma, M., & Boer, M. D. (2015). Leren door zien lezen: Observerend leren bij leesvaardigheid in 3-vwo. Levende Talen Tijdschrift, 16(1), 34-41.  

Netten, A., e.a. (2012). Trends in leerprestaties in lezen, rekenen en natuuronderwijs. PIRLS TIMMS 2011. Nijmegen/Enschede: Radbout Universiteit Nijmegen/Universiteit Twente.  

Onderwijsraad (2010). Onderwijs vormt. Den Haag: Onderwijsraad.  

OECD (2013). Pisa 2012 results in focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know. Te vinden op: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf.

Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Kieft, M., Broekkamp, H. & Bergh, H. van den (2005). Psychology and the teaching of writing in 8000 and some words. BJEP Monograph Series 11(3) – Pedagogy – Learning for Teaching, 127-153.  

Roberts, G., Torgesen, J. K., Boardman, A., & Scammacca, N. (2008). Evidence-based strategies for reading instruction of older students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice23(2), 63-69.  

Schleppegrell, M.J. (2004). The language of schooling: A functional linguistics perspective. London: Lawrence Erlbaum.

Schuppert, L. (2014). Leesstrategieën: Evidence-based of Nieuw Nederlands? Een experimentele studie in 4-vwo. Ongepubliceerde Master-scriptie Universiteit Utrecht.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002), Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston/New York: Houghton Mifflin.

Spörer, N., Brunstein, J. C., & Kieschke, U. L. F. (2009). Improving students’ reading comprehension skills: Effects of strategy instruction and reciprocal teaching. Learning and Instruction19(3), 272-286.